Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.prosince 2020 do 10.ledna 2021

Informace se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované usnesením vlády ze dne 23.prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3.1. 2021 vánoční prázdniny. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (ZDE) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (ZDE). Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu ZDE). Pravidla nošení ochrany úst a nosu1 jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

 

Provoz mateřských škol

 • Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
 •  Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Provoz základních škol

Je povolena osobní přítomnost:

• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, a

• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

 

 

 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 •  Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. 
 •  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
 •  Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 •   Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení. 
 •  Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. 
 •  Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky. 
 •  Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Provoz speciálních škol

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,

• dětí přípravného stupně základní školy speciální a

• žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

 

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 •  Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. 
 •  Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školních družin a školních klubů pro prezenčně vzdělávané žáky. 
 •  Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Školní stravování

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“)