Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Vítejte v naší anglicky mluvící školce Orangery

 

Jak šel čas s naším zámeckým parkem > video na Facebooku 

 

 

Milí rodiče, 

Vítejte v naší anglicky mluvící školce Orangery, která se nachází v mimořádně krásné lokalitě dolnopočernického zámeckého parku.

V naší školce probíhá vzdělávání jak v českém tak i v anglickém jazyce. Klademe důraz na kvalitní výuku formou činnosti a  hry. Třídy mají malý počet dětí, do 12 dětí na jednoho až dva pedagogy. Ve výuce prosazujeme individuální přístup k dětem a k jejich schopnostem. Školka je vybavena interaktivními hračkami-včetně interaktivní tabule, hudebními nástroji, IQ hrami adalšími učebními pomůckami, které pomohou vaším dětem v přípravě na budoucí školní docházku. Školní vzdělávací program naší školky je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vycházející ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Náš výukový program se soustředí na celkový rozvoj osobnosti dítěte a všech jejích aspektů. 

Naši učitelé vytvářejí ve školce radostnou a příjemnou atmosféru a jednají s dětmi přátelsky a s porozuměním. Pomáhají dětem objevit a rozvinout v nich řadu pocitů a dojmů, které jsou pro jejich rozvoj velmi důležité. Respektováním jedinečnosti dítěte, podporováním jeho zájmů a schopností napomáhat k vytváření zdravého sebevědomí a sebeúcty.

Věříme, že základ rozvoje smyslu pro spolupráci a empatii je ve skupinové práci sdílením věcí, hraček i pocitů.Proto také pomáháme dětem s vyjádřením jejich pocitů a nálad a s komunikací s jejich vrstevníky. Děti se učí řešit problémy a slovně je s ostatními sdílet.

Kromě socio-emoční oblasti se při vzdělávání zaměřujeme na jemnou motoriku dětí a jejich celkovou obratnost. Specifické aktivity zvyšují dětskou pozornost a trvale povzbuzují děti v jejich trpělivosti a houževnatosti. Děti jsou povzbuzovány k rozvoji obratnosti v jejich osobním tempu a v bezpečném prostředí.Pomáhají jim k tomu pestré sportovní pomůcky.

V oblasti rozumové klademe důraz na přirozenou dětskou zvídavost a nabízíme dětem aktivity, které rozvíjí jejich kreativitu alogické myšlení. Pracujeme s hádankami, vědeckými pokusy, hlavolamy a klademe spoustu otázek.

Jazykově se děti rozvíjí v přirozeném dvojjazyčném prostředí. V anglických třídách je přítomen rodilý mluvčí, který zprostředkovává dětem zkušenosti přirozeného cizojazyčného prostředí. Děti si velmi rychle zvykají na každodenní slova a fráze, během pár měsíců začínají rodilému učiteli rozumět a později s ním i komunikují. Tímto přístupem  dáváme dítěti nezastupitelný vklad do života, kdy si osvojí pozitivní vztah k cizímu jazyku, na kterém mohou nadále stavět.

 Smysly dětí jsou dalším základním kamenem pro vzdělávání v Orangery.

Multisensorické aktivity, které využíváme apelují na více smyslů a tak se děti i lépe učí. Ve třídách máme k dispozici hudební nástroje, hmatové pytlíky a boxy, senzo-motorické chodníky.


Učební témata

Náš studijní plán je založen na tématických okruzích, které děti studují. Daná témata jsou vybírána přiměřeně k věku a prolínají veškerými aktivitami během dne. Naši pedagogové se snaží přiblížit tato témata dětem pomocí obrázkůpísničekherdivadlacestováním … Témata se pravidelně mění a rodiče jsou o nich průběžně informováni.

Malý počet dětí ve třídě, systém škola hrou, učení se formou prožitku, důraz na strukturovanou výuku, bezpečné prostředí - to vše je nezbytnou součástí naší filosofie výuky.

 

-->